REGULAMIN

 

Przed dokonaniem rezerwacji, Klient zobowiązuje się zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Dokonanie rezerwacji równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu.

 

 

Take Rest” – „Take Rest” Joanna Szarejko ul. Daszyńskiego 3, 58-533 Mysłakowice

NIP 611-142-70-06.

Klient – osoba fizyczna lub prawna, będąca stroną umowy o czasowe korzystanie z lokalu (umowa najmu na pobyt czasowy), będącego w ofercie "Take Rest".

Serwis - system teleinformatyczny dostępny na stronie www.wybierzapartament.pl .

Lokal – pokój, apartament, mieszkanie lub dom opisany w ofercie na stronie internetowej www.wybierzapartament.pl , który Klient wynajmuje na pobyt czasowy w celach wypoczynkowych lub turystycznych.

 

§ 1

Zapisy ogólne

 

1. Serwis www.wybierzapartament.pl jest własnością firmy "Take Rest" , zajmującej się obsługą wynajmu lokalu na zlecenie jego właściciela oraz  pośrednictwem  w wynajmie pokoi, apartamentów, mieszkań i domów.

2. Serwis prezentuje oferty Lokali przeznaczonych do najmu krótkoterminowego, oraz umożliwia dokonanie rezerwacji on-line wybranego przez klienta lokalu.

3. Ceny wynajmu prezentowane w serwisie mogą ulegać zmianie. Zmiana ceny nie ma wpływu na koszt wynajmu potwierdzonej rezerwacji.

 

§ 2

Rezerwacja, płatności za usługę i warunki płatności

 

1. Rezerwacja jest dokonywana na podstawie poprawnie wypełnionego przez Klienta druku rezerwacyjnego.

2. Terminy rezerwacji są wprowadzane do kalendarza rezerwacji automatycznie. Klient po dokonaniu rezerwacji Lokalu on-line otrzyma potwierdzenie e-mail na swoją elektroniczną skrzynkę pocztową, w którym znajdują się informacje o dokonanej rezerwacji (numer rezerwacji, adres Lokalu, termin pobytu, wysokość ceny najmu za pobyt wskazanej w rezerwacji liczby osób, wysokość kosztów dodatkowych, sposób płatności).

3. Rezerwacja jest skuteczna po dokonaniu opłaty rezerwacyjnej - zadatku w terminie wskazanym w potwierdzeniu. Liczy się data księgowania na koncie bankowym.

4. Brak opłaty rezerwacyjnej (zadatku) w określonym terminie skutkuje automatycznym anulowaniem rezerwacji.

5. Pozostałą część opłaty za wynajem Klient zapłaci gotówką na miejscu przy wydaniu Lokalu.

6. W przypadku dokonania opłaty rezerwacyjnej po terminie wskazanym w potwierdzeniu:

a) jeżeli Lokal jest dostępny, rezerwacja jest ponownie wprowadzana do systemu,

b) jeżeli Lokal nie jest dostępny, a klient nie wyrazi zgody na rezerwację innego dostępnego Lokalu, opłata rezerwacyjna jest zwracana Klientowi.

7. Koszt wynajmu nie obejmuje dodatkowego sprzątania, dodatkowej wymiany pościeli i ręczników. (usługa jest dostępna za dodatkową opłatą, po uzgodnieniu z przedstawicielem "Take Rest").

8. Płatności opłaty rezerwacyjnej należy dokonywać:

a) na rachunek bankowy wskazany w potwierdzeniu rezerwacji,

b) za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

 

§ 3

Zmiana terminu oraz anulowanie rezerwacji przez Klienta (odstąpienie od umowy)

 

1. Do 30 dni przed planowanym przyjazdem jest możliwość bezpłatnej zmiany terminu rezerwacji pod warunkiem dostępności zarezerwowanego Lokalu w nowym, zaproponowanym przez Klienta terminie.

2. Zgodnie z art. 38 ustawy o ochronie konsumentów wyłączeniu podlega prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

3. W przypadku anulowania rezerwacji najmu najpóźniej 30 dni przed terminem najmu opłata rezerwacyjna zostanie zwrócona Klientowi, po tym terminie całość opłaty rezerwacyjnej (zadatek) nie podlega zwrotowi.

4. W przypadku braku przyjazdu w dniu rozpoczęcia pobytu, rezerwacja zostaje anulowana, a całość opłaty rezerwacyjnej (zadatek) nie podlega zwrotowi.

5. W przypadku wcześniejszego zwrotu Lokalu, kwota wynajmu za niewykorzystany okres nie podlega zwrotowi.

6. Zmiana terminu oraz anulowanie rezerwacji przez Klienta należy dokonać przez formularz kontaktowy  na stronie www.wybierzapartament.pl - zakładka KONTAKT.

 

 

§ 4

Zmiana terminu oraz anulowanie rezerwacji przez „Take Rest”

 

 

1. Zmiana rezerwacji przez "Take Rest" jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej spełnienie świadczenia ze strony "Take Rest". Przez siłę wyższą rozumie się: kataklizmy przyrody, zajęcie apartamentu przez jakikolwiek organ władzy państwowej w jakimkolwiek celu, strajki, wojny i zamieszki oraz brak dostaw do Lokalu prądu, gazu, energii grzewczej lub wody. Wówczas "Take Rest" ma obowiązek zaproponować Klientowi inny termin lub odstąpić od umowy, zwracając Klientowi wpłaconą opłatę rezerwacyjną (anulacja rezerwacji).

2. W wyjątkowych sytuacjach (awarii w Lokalu lub innego zdarzenia losowego) "Take Rest" zastrzega sobie możliwość udostępnienia Lokalu zastępczego o parametrach i powierzchni podobnej do zarezerwowanego Lokalu, w tej samej miejscowości. W wypadku braku zgody Klienta na Lokal zastępczy umowa ulega rozwiązaniu, a "Take Rest" ma obowiązek zwrócić Klientowi wpłaconą przez niego opłatę rezerwacyjną.

3. "Take Rest" zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji bez podania powodu w ciągu 48 godzin od jej dokonania. W przypadku anulowania rezerwacji Klient otrzyma zwrot wszystkich wpłaconych środków.

 

§ 5

Procedura pobytu Klienta

 

1. "Take Rest" nie prowadzi systemu hotelowego (brak recepcji - biura obsługi) apartamenty są wydawane osobiście. W związku z tym najpóźniej dzień przed Państwa przyjazdem prosimy o kontakt telefoniczny (+48 605 826 036) w celu ustalenia godziny przyjazdu (sprawa ważna). Ze względu na charakter pracy wiadomości sms nie są odczytywane, a wiadomości e-mail są odczytywane z dużym opóźnieniem.

2. Pobyt w Lokalu zaczyna się od godziny 14.00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu. Wydanie Lokalu jest możliwe od godziny 14.00. Klient zobowiązany jest dokonać odbioru Lokalu od przedstawiciela "Take Rest" o ustalonej przez Strony godzinie, sprawdzając jego stan techniczny i czystość.

3. Pracujemy do godziny 20.00

a) bezpłatne wydanie lokalu do godziny 20.00

- przyjazd po godzinie 20.00 należy wcześniej umówić.

- w przypadku przyjazdu  po godzinie 20.00 bez zgłoszenia, nie odpowiadamy za niedogodności, rezerwacja jest traktowana jako anulowana (brak przyjazdu)

b) przyjazdy w godzinach 20.00-24.00 (po wcześniejszym zgłoszeniu) są objęte dodatkową opłatą

- przyjazd miedzy 20.00-21.00 - jednorazowa opłata 60,00 PLN

- przyjazd między 21.00-22.00 - jednorazowa opłata 90,00 PLN

- przyjazd między 22.00-23.00 - jednorazowa opłata 120,00 PLN

- przyjazd między 23.00-24.00 - jednorazowa opłata 150,00 PLN

4. Zakończenie pobytu następuje o godzinie 11.00 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu. Klient jest zobowiązany zwrócić Lokal przedstawicielowi "Take Rest" w stanie w jakim je otrzymał.

5. Na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych "Take Rest" ma prawo pobrać od Klienta kaucję w wysokości 400 zł (przy wydaniu Klientowi Lokalu). Kaucja jest nieoprocentowana i podlega zwrotowi po zakończeniu pobytu Klienta, w momencie odbioru Lokalu. 

6. Klient zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej. W godzinach od 22:00 do 06:00 zabronione są wszelkie zachowania zakłócające wypoczynek mieszkańców.

7. Klient zobowiązuje się do korzystania z Lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania jego wyposażenia, jak również zobowiązuje się do niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do Lokalu.

8. Palenie w Lokalu jest zabronione. Klient nie przestrzegający tego zakazu zostanie obciążony opłatą w wysokości  400 złotych, stanowiącą równoważność kosztów prania zasłon, narzut, oraz tapicerki meblowej w Lokalu.

9. Klient opuszczając Lokal jest zobowiązany zabezpieczyć go zamykając okna i drzwi wejściowe na klucz oraz mieć staranną pieczę nad kluczem.

10. W Lokalu może przebywać liczba osób, która została zgłoszona w formularzu rezerwacyjnym.

11. W przypadku przebywania w Lokalu większej liczby osób niż ta która została określona jako maksymalna w formularzu rezerwacyjnym, Klient jest zobowiązany ponieść koszt pobytu tych osób:

a) w przypadku pobytu większej ilości osób niż zgłoszone w formularzu rezerwacyjnym, ale nie przekraczającej maksymalnej dopuszczalnej ilości osób w Lokalu (opis na stronie www.wybierzapartament.pl) opłata jest zgodna z cennikiem, płatna za każdą noc od każdej nadliczbowej osoby zgodnie z terminem rezerwacji (od dnia wydania do dnia odbioru Lokalu),

b) w przypadku pobytu większej ilości osób niż zgłoszone w formularzu rezerwacyjnym, przekraczającej maksymalną dopuszczalną ilość osób w Lokalu (opis na stronie www.wybierzapartament.pl) opłata wynosi 150 złotych od każdej nadliczbowej osoby za każdą noc zgodnie z terminem rezerwacji (od dnia wydania do dnia odbioru Lokalu),

12. Przetrzymywanie zwierząt w Lokalu jest możliwe za opłatą określoną w druku rezerwacyjnym (tylko lokale z możliwością tego typu usługi).

13. W przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym paragrafie "Take Rest" ma prawo potrącić Klientowi z kaucji koszty doprowadzenia Lokalu do stanu pierwotnego, jak i innych odszkodowań. W przypadku gdy wartość w/w roszczeń przekracza wartość kaucji, Klient zobowiązany jest niezwłocznie pokryć tę różnicę.

14. "Take Rest" nie ponosi odpowiedzialności za:

a) niedogodności powstałe podczas pobytu Gości związane z pracami budowlanymi lub wykończeniowymi jakie mogą być prowadzone w sąsiedztwie lub na terenie obiektu w którym usytuowany jest Lokal,

b) niedogodności związane z przerwaniem z przyczyn niezależnych od "Take Rest" dostaw mediów (m.in. prądu, wody, gaz, c.o.),

c) niedogodności związane z hałasem z nieruchomości sąsiednich.

15. W przypadku wyjątkowo rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad określonych w niniejszym paragrafie, "Take Rest" ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi z Lokalu. W takiej sytuacji Klientowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów wynajmu).

16. W trakcie pobytu w Apartamencie Klient ma prawo zgłaszać wszelkie uwagi do godziny 21.00 pod numer telefonu +48 605 826 036.

 

 

§ 6

Reklamacje


 

1. Klient ma prawo do korzystania z prawa do reklamacji usługi i dochodzenia roszczeń z tego tytułu, stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa.

2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest jej zgłoszenie w formie pisemnej do siedziby "Take Rest" lub w formie elektronicznej na adres takerest@wp.pl.

3. Reklamacje rozpatrzone zostaną w terminie 30 dni od ich otrzymania. Informacja o skutku rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana Klientowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej lub adres pocztowy. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klient otrzyma rekompensatę pieniężną w wysokości proporcjonalnej do poniesionej szkody.


 

§ 7

Polityka Prywatności

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest "Take Rest" Joanna Szarejko (ul. Daszyńskiego 3, 58-533 Mysłakowice).

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez "Take Rest" w celu wykonania usługi, prawidłowego wykonania obowiązków rachunkowo-podatkowych, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze , określające zakres danych, które musi zawierać faktura.

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji usługi oraz wystawienia faktury.

5. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo skontaktować się za pomocą adresu e-mail takerest@wp.pl .

6. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy oraz podmioty współpracujące z "Take Rest" obsługujące systemy informatyczne, w których przetwarzane są Państwa dane osobowe związane z wykonaniem usługi, oraz wystawieniem faktury.

7. W celu prawidłowego wykonania obowiązków rachunkowo-podatkowych Państwa dane będą przechowywane przez pięć lat od końca roku, w którym została wystawiona faktura.

8. W celach marketingowych Państwa dane będą przechowywane do odwołania zgody.

9. Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia danych, oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

10. Żadne dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

11. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

12. Serwis używa cookie i innych technologii.

Korzystając z serwisu Klient wyraża zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi  ustawieniami przeglądarki.